Objectius

Tal i com s’indica als nostres estatuts, els fins de l’associació són:

 1. Visibilitzar, desestigmatizar i divulgar l’asexualitat com a orientació sexual.
 2. Denunciar la discriminació i possibles abusos que les persones asexuals reben pel fet de ser-ho.
 3. Representar les necessitats i interessos de les persones asexuals davant d’organismes, entitats i societat en general de Catalunya.
 4. Reivindicar la diversitat dins l’espectre asexual, reconeixent-ne les diferències i el valor que aporten a la societat catalana.
 5. Treballar per la defensa dels Drets Humans, especialment per a la comunitat LGTBIQA+ (lesbianes, gais, transsexuals, intersexuals, queer i asexuals, tot acollint el símbol + com a signe d’inclusió, apertura i integració per a qualssevulla altres paraules que serveixin i assisteixin a la conformitat identitària) i més concretament de les persones que pertanyen a l’espectre asexual.
 6. Col·laborar, de manera honesta i implicada, amb les accions de visilització, formació i educació de la diversitat (com podria ser l’afectiva o la sexual) que se celebrin en el marc de cursos, congressos, màsters, jornades, entrevistes i qualsevol altra que es consideri d’interès.
 7. Fomentar una educació sexual de qualitat, amb especial focus per al públic jove, per tal que puguin desenvolupar la seva vida sexual de manera conscient i informada.
 8. Solidaritzar-se i col·laborar amb les lluites per la igualtat efectiva de drets entre totes les persones, com la comunitat LGTBIQA+ i el feminisme.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Totes aquelles activitats que els grups de treball, la Junta Directiva i l’Assemblea considerin adequats per a cada moment. Les activitats que es realitzin sempre hauran de tenir en compte els següents principis:

 1. Respecte i defensa dels Drets Humans.
 2. Equitat.
 3. No discriminació, ni atac ni menysteniment a cap tipus de diversitat, ja sigui de gènere, sexe, orientació sexual, diversitat funcional, ètnia, religió o qualsevol altra.
 4. Reconeixement de la diversitat i interseccionalitat de l’asexualitat i qualsevol altra orientació.
 5. Equilibri territorial.
 6. Impacte sobre la resta de lluites legítimes per als drets i llibertats tant individuals com col·lectius.
 7. Visió global a l’hora que les actuacions es realitzen a nivell de país.
 8. La col·laboració internacional, sempre que s’escaigui i sigui possible.

En queda exclòs tot ànim de lucre.